5 finančních ukazatelů, které by měly sledovat malé a střední firmy

Pravidelně prováděná finanční analýza firmy je základním nástrojem pro sledování, jak se vaší firmě po peněžní stránce daří. V rámci finanční analýzy by měla být sledována celá řada finančních ukazatelů, které ukazují na finanční zdraví podniku a mimo jiné jsou i klíčovým podkladem pro činění informovaných a zodpovědných rozhodnutí. Některé navíc budou zajímat i vaši banku nebo věřitele. Článek přináší stručný výčet základních ukazatelů, které by malé a střední podniky rozhodně měly sledovat.

 

Jedním z nejčastějších důvodů, proč podnikatelé i malé a střední firmy krachují, jsou samozřejmě peníze. Pro každého začínajícího podnikatele i firmu je tak nesmírně důležité proniknout do tajů finančních analýz svého byznysu, ať už formou důkladného samostudia, či výběrem těch správných účetních nebo poradců. „Při zahájení podnikání je zásadní vypracovat si zevrubný finanční plán. Následně, až se byznys rozběhne, je potřeba provádět pravidelnou finanční analýzu. Mnohé ukazatele je dobré sledovat měsíčně, aby měl podnikatel či firma dobré povědomí o finančním zdraví svého byznysu,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům a dodává, že krom toho slouží finanční ukazatele jako dobrý základ pro činění informovaných a odpovědných rozhodnutí.Finančních ukazatelů je celá dlouhá řada. V tomto článku se podíváme alespoň na některé základní, které jsou vhodné zejména pro malé a střední firmy. Nutno ovšem hned na začátku podotknout, že u některých ukazatelů nelze přesně určit, co je ještě hodnota pro firemní finance zdravá, a co již nikoliv. Zároveň platí, že se úrovně hodnot jednotlivých ukazatelů liší dle oblastí podnikání, a je tedy nutné porovnávat své výsledky s výsledky firem stejného, nebo alespoň velmi podobného zaměření. 

1. Hrubé ziskové rozpětí

Díky tomuto ukazateli můžete sledovat, jaký podíl z každé koruny, kterou utržíte, připadá na váš zisk, a jaký naopak na přímé náklady na prodané zboží či poskytnuté služby. Spočítáte jej tak, že od tržeb odečtete přímé náklady a vše vydělíte opět tržbou. Výsledek se uvádí v procentech. Kupříkladu 50% hrubé ziskové rozpětí pak znamená, že z každé utržené koruny za své zboží jde polovina na přímé náklady a polovina do výdělků.

Výpočet:

Hrubé ziskové rozpětí = (Tržby – Přímé náklady na prodané zboží) / Tržby * 100 %

 

2. Zisková marže

Zisková marže se opět uvádí v procentech a ukazuje, kolik si z každé koruny vyděláte po odečtení všech nákladů, například těch režijních či provozních. Je-li vaše zisková marže 30 %, znamená to, že z každé koruny fakticky získáte 30 haléřů, zatímco 70 haléřů spolknou náklady. Pro většinu podniků pak platí, že by měly usilovat o ziskovou marži nad 25 %.

Výpočet:

Zisková marže = (Tržby – Náklady) / Tržby * 100 %

 

3. Pohotová likvidita

Tento ukazatel je používán k zhodnocení toho, jak je podnik schopen dostát krátkodobým finančním závazkům. Zjednodušeně řečeno ukazuje, kolik korun má firma v aktivech ve srovnání s tím, kolik korun má v závazcích. Vypočítáte ji tak, že od současných aktiv odečtete zásoby a výsledek vydělíte současnými závazky. Optimálně by vám mělo vyjít číslo nad 1, pokud méně, znamená to, že v dané době nejste schopni splatit všechny své závazky. Zde ale záleží na oblasti, v jaké podnikáte. Například pro průmyslové podniky se totiž obvykle jako ještě poměrně zdravá akceptuje i pohotová likvidita 0,8.

Výpočet:

Pohotová likvidita = (Současná aktiva – Zásoby) / Současné závazky

 

4. Rentabilita (ROI)

Rentabilita nebo také ROI (Return on Investment) ukazuje, jak úspěšná byla určitá vaše investice. Je to jeden ze základních ukazatelů pro měření návratnosti a efektivnosti investic. Velmi často se používá například pro hodnocení marketingových kampaní. Uvádí se v procentech, a čím vyšší dané procento je, tím lépe. Vypočítá se tak, že se nejprve od zisku z investice odečtou náklady na danou investici, a toto číslo se následně podělí opět náklady na investici. 

Výpočet:

ROI = (Zisk z investice – Náklady na investici) / Náklady na investici * 100 %

 

5. Míra zadluženosti

Patří mezi ukazatele solventnosti a důležitá je zejména ve vztahu k věřitelům a bankám. Banky se podle něj mohou rozhodovat, zda firmě poskytnou úvěr, věřitelé zase jeho vývojem v čase mohou sledovat rizika pro své nároky. Vypočítáte ji jednoduše, vydělením cizích zdrojů vlastním kapitálem. Vyjadřuje se v procentech a optimálně by měla být menší než 50 %. 

Výpočet:

Míra zadluženosti = Cizí zdroje / Vlastní kapitál * 100 %